UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ informacija apie tvarumo riziką


Šiame pranešime UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ pateikia su tvarumu susijusią informaciją, 
kaip tai nustatyta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl 
su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje ( toliau - Reglamentas).


Kokiam produktui taikoma ši informacija


Draudimo principu pagrįstas investicinis produktas, kai investavimo rizika tenka draudėjui.


Bendroji informacija apie tvarumo rizikas


UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ (toliau – Bendrovė) yra įpareigota laikytis Reglamento kaip 
finansų rinkos dalyvė. Bendrovė yra PZU grupės dalis. Turėdami omenyje didėjančią tvaraus vystymosi 
ir klimato kaitos temos svarbą, taip pat jų svarbą finansų pramonei, Bendrovės akcininkas PZU SA 
priėmė ESG (angl. Environmental, social, and governance, liet. Aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo) 
strategiją „Plėtros pusiausvyra“ 2021–2024 m., apibrėžiančią kryptį veiklos, kuria siekiama užtikrinti 
tvarų Bendrovės augimą, atsižvelgiant į socialinius, aplinkos ir įmonių valdymo klausimus. Vykdant ESG 
strategijos „Augimas pusiausvyroje“ įgyvendinimo dalį, atsižvelgiant į ESG veiksnius, viena iš 
pagrindinių priemonių, padedančių pasiekti strateginius tikslus, bus tvarios investicijų politikos 
kūrimas ir įgyvendinimas.


Tvarumas - įmonių veiklos poveikio aplinkai, visuomenei ir valdysenai kriterijų vertinimas.


Tvarios investicijos – investicijos į ekonominę veiklą, kuriomis prisidedama siekiant aplinkosaugos 
tikslo, pavyzdžiui, tokios investicijos, kurios matuojamos pagrindiniais efektyvaus išteklių naudojimo 
rodikliais, tokiais kaip energijos, atsinaujinančiosios energijos, žaliavų, vandens ir žemės naudojimas, 
pagaminamų atliekų kiekis, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ar poveikis biologinei 
įvairovei ir žiedinei ekonomikai; investicijos į ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie socialinio tikslo 
įgyvendinimo, visų pirma investicijos, kuriomis prisidedama sprendžiant nelygybės klausimus, arba 
kuriomis skatinama socialinė sanglauda, socialinė integracija ir darbo santykiai, arba investicijos į 
žmogiškąjį kapitalą arba palankių ekonominių ar socialinių sąlygų neturinčias bendruomenes, su 
sąlyga, kad tokios investicijos nedaro reikšmingos žalos nė vienam iš šių tikslų, o bendrovės, į kurias 
investuojama, laikosi gerosios valdymo praktikos, visų pirma, kiek tai susiję su patikimomis valdymo 
struktūromis, santykiais su darbuotojais, darbuotojų atlygio ir mokestinių prievolių vykdymu.


Tvarumo veiksniai suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos 
žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai.


Tvarumo rizika – aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuris (-i), jei įvyktų, galėtų padaryti 
realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei. Tvarumo rizikos yra persipynusios su 
įvairiomis rizikų kategorijomis, todėl jų į atskirą rizikos kategoriją Bendrovė neišskiria.

 

Tvarumo rizikos pasirenkant ir stebint investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių portfeliuose turimas finansines priemones


Vadovaujantis Užsakomųjų paslaugų politika Bendrovė yra pavedusi valdyti investicinio gyvybės 
draudimo investavimo krypčių lėšas valdymo įmonei UAB „INVL Asset ,Management“ (toliau - Valdymo 
įmonė). Priimant sprendimus dėl konkrečių investicijų, investavimo sprendimai priimami kaip krypčių 
investavimo strategijų dalis, apimanti jose numatytas investicijas. Investiciniai sprendimai vykdomi 
remiantis išsamia finansinių priemonių emitentų ir jų aplinkos analize. Renkantis ir tikrinant 
investicinius fondus, atsižvelgiama ir į ESG veiksnius. Priimant investicinius sprendimus siekiama 
įvertinti visas rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Bendrovė 
įpareigojo Valdymo įmonę valdyti investavimo kryptis atsižvelgiant į tvarumo riziką. Visos susijusios 
rizikos, įskaitant ir tvarumo rizikas, nuolat atidžiai yra stebimos ir vertinamos.

 

Pagrindinio neigiamo poveikio tvariai plėtrai aprašymas


Pagrindinis neigiamas poveikis (angl. principal adverse impacts) suprantamas kaip toks investavimo 
sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams. Į investavimo 
sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, šiuo metu 
neatsižvelgiama, nes Bendrovės vertinimu su šiuo klausimu susijusios teisinės taisyklės ir informacijos, 
reikalingos tokio vertinimo atlikimui, nėra pakankamai aiškios.
Bendrovė ketina periodiškai peržiūrėti šį sprendimą ir, nusprendusi atsižvelgti į investavimo sprendimų 
pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, Reglamente numatyta tvarka paskelbs atnaujintą 
informaciją šiuo klausimu.


Fondų skirstymas atsižvelgiant į jų dėmesį tvarumo kategorijoms

  • Fondai, kurie įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją, vadinamieji pagrindiniai fondai.
  • Fondai, kurie įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją bei intensyviai prisideda prie 
    tvarus investavimo, vadinamieji ESG fondai.
  • Fondai, kurie investuoja tik tvariai ir tai reklamuoja, vadinamieji ESG poveikio fondai.


Informacija apie tvarumą konsultacijos metu


Šio dokumento pateikimas laikomas sudedamąja dalimi viso konsultavimo proceso, kurio metu 
klientui pateikiama visa ikisutartinė informacija, įskaitant ir šią, aukščiau pateiktą informaciją apie 
produkto tvarumą.

 

Atlygio politika

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ Atlygio politika rengiama ir įgyvendinama atsižvelgiant į ekonomikos, aplinkosaugos, socialinius veiklos ir valdysenos aspektus. Atlygio politikoje įtvirtinta, kad ši politika turi nekelti tvarumo rizikos nei aplinkosaugos, nei socialinėje, nei Bendrovės valdymo srityje.

 

Lygių galimybių politika

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ yra lygių galimybes puoselėjantis darbdavys, kuris užtikrina vienodas galimybes kandidatams ir darbuotojams, nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinio statuso, religijos, vedybinio ir šeimos statuso, amžiaus, įsitikinimų, narystės politinėse partijose ar organizacijose, taip pat nepaisant kitų veiksnių, nesusijusių su asmens profesinėmis savybėmis.

Bendrovė netoleruoja jokių tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos formų, nurodymų diskriminuoti, bet kokia forma galinčio pasireikšti priekabiavimo, psichologinio smurto, patyčių, ar naudojimosi užimama padėtimi.

Sprendimai, susiję su priėmimu į darbą, mokymais, kompetencijų ugdymu, apmokėjimu už darbą ir kitomis išmokomis, paaukštinimu pareigose, atostogomis ir elgesiu darbe, priimami taikant vienodus objektyvius atrankos kriterijus ir sąlygas
Su Lygių galimybių politika galite susipažinti žemiau prisegtame dokumente. 
 

Lygių galimybių politika

Tvarumo rizikos vertinimo investiciniuose sprendimuose politika